London 
ab 33
Rom 
ab 34
Reykjavik 
ab 256
New York City 
ab 333
Porto 
ab 66
Malaga 
ab 82