London
London 
ab 31
Kiew
Kiew 
ab 53
Dubai
Dubai 
ab 290
Reykjavik
Reykjavik 
ab 377
Palermo
Palermo 
ab 74
Ibiza
Ibiza 
ab 83