Venedig
Venedig 
ab 27
Dublin
Dublin 
ab 27
Reykjavik
Reykjavik 
ab 136
Dubai
Dubai 
ab 183
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca 
ab 31
Malaga
Malaga 
ab 32