Rom
Rom 
ab 39
Riga
Riga 
ab 43
Reykjavik
Reykjavik 
ab 225
Dubai
Dubai 
ab 290
Malaga
Malaga 
ab 74
Palermo
Palermo 
ab 74