Rom 
ab 30
Dublin 
ab 46
Reykjavik 
ab 267
New York City 
ab 376
Palma de Mallorca 
ab 50
Malaga 
ab 110