London 
ab 27
Dublin 
ab 50
Reykjavik 
ab 260
Mumbai 
ab 487
Lanzarote 
ab 30
Malaga 
ab 82