London 
ab 20
Köln Bonn 
ab 26
Reykjavik 
ab 197
Dubai 
ab 261
Korfu 
ab 72
Split 
ab 82