Rom 
ab 34
Venedig 
ab 34
Reykjavik 
ab 159
Dubai 
ab 325
Faro 
ab 20
Thessaloniki 
ab 30